Zasady i procedura rekrutacji

Zasady i procedura przyjęcia do Bursy Silesius.

 

  1. Przyjęcia mieszkańców do Bursy odbywa się w trzech etapach, których terminy realizacji wskazuje Dyrektor Bursy do końca marca danego roku.

Etap I – wnioski rodziców osób zamieszkujących Bursę o przedłużenie umowy.

Etap II – rekrutacja główna na podstawie złożonych podań.

Etap III – rekrutacja uzupełniająca.

  1. Etap I – przedłużenie pobytu obecnych mieszkańców. Rodzice składają w określonym terminie wniosek o przedłużenie umowy z Bursą na kolejny rok szkolny. Są one omawiane na Radzie Pedagogicznej, która podejmuje decyzję o pozytywnym przyjęciu wniosku bądź jego odrzuceniu. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniane są: wyniki czystości pokoju (najmniej średnia ocena 4, brana będzie pod uwagę indywidualna troska o czystość), przestrzegania zasad regulaminu (np. przestrzeganie zasad dotyczących użytkowania sprzętu elektronicznego i zasad BHP, wstawanie do 7.30) oraz brania udziału w życiu Bursy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowych zajęć. Osoby których wnioski zostaną pozytywnie zaopiniowane po wpłaceniu zaliczki w określonym terminie otrzymują miejsce w Bursie na kolejny rok szkolny.

Wnioski osób, które nie przejdą pozytywnie etapu pierwszego, po potwierdzeniu woli dalszego mieszkania w Bursie, zostaną przesunięte do etapu drugiego.

  1. Etap II – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Bursy rozpatruje podania o przyjęcie do Bursy złożone do dnia poprzedzającego termin ich rozpatrzenia. Pod uwagę brane są m.in.: zaangażowanie religijno-społeczne, odległość szkoły od miejsca zamieszkania, sytuacja rodzinna, data złożenia podania.

Bursa informuje następnie osoby, których podania zostaną pozytywnie rozpatrzone, o przydzieleniu miejsca w Bursie wraz z terminem wpłaty bezzwrotnej zaliczki. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie miejsce zostaje przydzielone innej osobie na kolejnym etapie rekrutacji.

  1. Etap III – rekrutacja uzupełniająca, według wolnych miejsc, z listy rezerwowej.