Regulamin

REGULAMIN BURSY SILESIUS

IM. ŚW. IGNACEGO LOYOLI WE WROCŁAWIU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

– KSIĘŻY JEZUITÓW

Obowiązujący od dnia 1.09.2021 r.

 

Bursa jest domem zastępczym na czas roku szkolnego, w którym mieszkają uczniowie pochodzący spoza Wrocławia, uczący się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Bursa czynna jest od niedzieli od godz. 17.00 do piątku do godz. 17.00.

II MIESZKANIEC BURSY SILESIUS MA PRAWO DO:

 1. Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej.
 2. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym.
 3. Pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w czasiepozaszkolnym.
 4. Przedkładania Dyrektorowi i Wychowawcom uwag, próśb i wniosków dotyczących spraw swoich, jak iwszystkich mieszkańców.
 5. Poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych w relacjach rodzinnych i korespondencji.
 6. Korzystania z pomocy dydaktycznych, księgozbioru oraz wyposażenia znajdującego się w Bursie Silesius iprzeznaczonego dla młodzieży po uzgodnieniu z Wychowawcą.
 7. Odpowiednich warunków godnego życia.
 8. Odwoływania się od decyzji Wychowawcy do Dyrektora Bursy.

III MIESZKANIEC BURSY SILESIUS MA OBOWIĄZEK:

 1. Ściśle przestrzegać Regulaminu Bursy, zasad wprowadzanych doraźnie przez Dyrektora placówki oraz zasad obowiązujących na stołówce.
 2. Zgodnie z harmonogramem szkolnym uczęszczać na zajęcia szkolne i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
 3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wychowanków i pracowników Bursy Silesius.
 4. Troszczyć się o swoje życie religijne i aktywny rozwój duchowy, poprzez udział w konferencjach,nabożeństwach i Mszach Św. prowadzonych przez Bursę Silesius.
 5. Systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy.
 6. Dbać o honor Bursy Silesius przez godne postępowanie i wzbogacać jej tradycje.
 7. Dbać o wspólne dobro, czystość, ład i porządek w Bursie Silesius.
 8. Natychmiast poinformować o usterkach oraz uszkodzeniach zaistniałych w pokojach oraz na terenie Bursy.
 9. Przestrzegać obowiązującego Planu Dnia – zwłaszcza godzin nauki własnej, godzin powrotu do Bursy oraz ciszy nocnej.
 10. Uczestniczyć we wspólnych spotkaniach i pracach grup, sumiennie wywiązywać się z powierzonych zadańoraz rzetelnie pełnić dyżury.
 11. Uczestniczyć w comiesięcznych, obowiązkowych Mszach Św. lub nabożeństwach.
 12. Ustalać i dokumentować terminy wyjazdów do domu oraz wyjścia poza teren Bursy Silesius.
 13. Poinformować Dyrektora Bursy o zamiarze podjęcia pracy zarobkowej. Rodzaj i godziny pracy nie mogąkolidować z Regulaminem Bursy i być sprzeczne z misją placówki.
 14. Regularnie dokonywać opłat związanych z pobytem w Bursie Silesius:

 – Zakwaterowanie + wyżywienie płatne do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku zrezygnowania z mieszkania w Bursie Silesius suma wpłaty za zakwaterowanie nie podlega zwrotowi.

IV MIESZKAŃCOM BURSY SILESIUS NIE WOLNO:

 1. Przebywać pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na terenie Bursy Silesius pod rygorem natychmiastowego usunięcia.
 2. Posiadać i spożywać alkohol oraz inne środki odurzające na terenie placówki pod rygorem natychmiastowego usunięcia.
 3. Posiadać i palić papierosów, e-papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych na terenie Bursy Silesius.
 4. Posiadać i korzystać z suplementów diety związanych z ćwiczeniami na siłowni bez wiedzy i zgodyRodziców oraz Wychowawców Bursy Silesius.
 5. Posiadać akcesoriów mogących wskazywać na korzystanie z niedozwolonych używek.
 6. Posiadać przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla współmieszkańców.
 7. Zaniedbywać obowiązków szkolnych poprzez:

o nieobecności nieusprawiedliwione, o brak promocji do następnej klasy, o naganne zachowanie w szkole.

 1. Promować ( głoszenie haseł, używanie symboliki, udział w akcjach ) ideologii niezgodnych z nauką Kościoła
 2. Przywłaszczać i używać bez zezwolenia rzeczy będących własnością innych.
 3. Używać przemocy fizycznej, psychicznej i werbalnej wobec mieszkańców Bursy Silesius i innych osób.
 4. Odwiedzać się i przebywać w pokojach chłopcy-dziewczęta, dziewczęta-chłopcy.
 5. Korzystać w pokojach z urządzeń tego typu jak: grzałki, tostery, czajniki itp.
 6. Zakłócać ciszy nocnej i ciszy podczas nauki indywidualnej.
 7. Samowolnie zajmować, zamieniać pokoi mieszkalnych oraz nocować w cudzym pokoju lub łóżku.
 8. Przebywać na terenie kuchni, magazynów oraz w innych pomieszczeniach gospodarczych Bursy dostępnychtylko personelowi.
 9. Przenosić do innych pomieszczeń przedmiotów i urządzeń Bursy Silesius, jak również prywatnej własnościoraz dokonywać samowolnie przemeblowania w pokojach.
 10. Wprowadzać obcych osób na teren placówki, bez wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem i Wychowawcami.
 11. Przyjeżdżać do Bursy Silesius w godzinach nocnych, czyli po godz. 22.00.
 12. Przebywać poza placówką w czasie porannej i popołudniowej nauki własnej oraz po godzinie 20.00 bez uzgodnienia z Dyrektorem, Wychowawcami i Rodzicami.
 13. Pracować zarobkowo w późnych godzinach wieczornych i nocnych (po 20.00)

V WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

Za wzorową i przykładną postawę oraz za pracę na rzecz Bursy Silesius wychowanek może otrzymać:

 1. Pochwałę indywidualną od Wychowawcy lub Dyrektora Bursy Silesius.
 2. Pisemną pochwałę skierowaną do Rodziców wychowanka.
 3. Pisemną pochwałę skierowaną do dyrekcji szkoły, do której uczęszcza wychowanek.
 4. Przyznanie przywilejów.
 5. Nagrody rzeczowe.

VI KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU:

W Bursie Silesius obowiązuje następujący system kar:

 1. Praca na rzecz Bursy Silesius.
 2. Nieprzyznawanie/odebranie przywilejów.
 3. Upomnienie lub nagana udzielona przez Wychowawcę lub Dyrektora.
 4. Upomnienie lub nagana udzielona przez Wychowawcę lub Dyrektora wobec ogółu mieszkańców Bursy Silesius.
 5. Powiadomienie rodziców i szkoły o nagannym zachowaniu ucznia.
 6. Odesłanie do domu rodzinnego na czas ustalony z rodzicami.
 7. Usunięcie z Bursy Silesius z pisemnym powiadomieniem szkoły.
 8. Usunięcie z Bursy Silesius decyzją Dyrektora może nastąpić z pominięciem stopniowania kar w przypadkuniedopuszczalnego naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia w grupie rówieśniczej.

VII INNE:

 1. W przypadku wszelkich wyjazdów organizowanych przez Bursę Silesius, zgoda na wycieczki jest wydawana przez rodziców wychowanka przez fakt podpisania regulaminu.
 2. W przypadku nieobecności wychowanka w Bursie Silesius z powodu choroby lub zdarzenia losowego, rodzice mają obowiązek poinformować wychowawców.
 3. W sytuacji nieprzewidzianego wyjazdu wychowanka do domu w trakcie tygodniowych zajęć szkolnych, rodzice w tym dniu mają obowiązek poinformować Bursę Silesius o bezpiecznym dotarciu dziecka do domu.
 4. W uzasadnionych i uzgodnionych z rodzicami przypadkach Dyrektor Bursy może wyrazić zgodę na pozostanie Wychowanka w Bursie na weekend na określonych przez Dyrektora zasadach.Mieszkańcy Bursy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niedbałością lub

nieostrożnością w obchodzeniu się z własnością Bursy Silesius im. św. Ignacego Loyoli. Zabezpieczenie pokryciaewentualnych szkód wyrządzonych przez wychowanków bursy określa regulamin pobierania i zwrotu kaucji.

……………………………………… ………………………………………… data, podpis rodzica ,opiekuna podpis wychowanka

REGULAMIN POBIERANIA I ZWROTU KAUCJI

 1. Regulamin dotyczy pobierania kaucji od wychowanków Bursy Silesius we Wrocławiu przy ul. Stysia 16a, w celu zabezpieczenia pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez wychowanków.
 2. Wysokość kaucji jest równa 50zł., wpłatę kaucji należy dokonać najpóźniej do końca miesiąca września, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bursą Silesius 37 1910 1048 2785 0159 7116 0001
 3. Z kaucji mogą być odliczane koszty szkód wyrządzonych przez wychowanka lub grupę wychowanków. W przypadku nie przyznania się do winy określonej osoby kaucja zostanie pobrana solidarnie od wszystkich mieszkańców danego pokoju.
 4. Rozliczenie kaucji nastąpi po zakończeniu pobytu wychowanka w Bursie i rozliczeniu się z powierzonego pokoju oraz sprzętów.
 5. Kaucja przepada, w przypadku nieodebrania jej w ciągu jednego roku od momentu zakończenia pobytu wychowanka w Bursie Szkolnej.
 6. Regulamin obowiązuje od 01.09.2021r.

…………………………………              ………………………………………….

data, podpis rodzica,                    opiekuna podpis wychowanka