WRACAMY PO WAKACJACH

Drodzy Rodzice/Opiekunowie bardzo prosimy o pobranie Ankiety (zakładka REKRUTACJA/DO POBRANIA)
i wypełnienie jej na spotkanie informacyjno-organizacyjne.

Wypełniona ankieta jest podstawą do zakwaterowania dziecka w bursie.

31.08.2020 r. o godz. 14.00, 16.00, 18.00 i 19.30
odbędą się obowiązkowe spotkania informacyjno-organizacyjne
z Rodzicami/Opiekunami wychowanków
.

W celu bezpieczeństwa Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci, wchodząc do bursy zachowują zasady:
– tylko 1 Rodzic/Opiekun z dzieckiem,
– Rodzice/Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym – zastosować środki ochronne: osłona ust i nosa.

Zakwaterowanie odbędzie się 31.08.2020 r.
w godz. od 12.00 do 20.00.

Przy zakwaterowaniu każdy mieszkaniec Bursy musi mieć ze sobą:

         własną pościel: poduszkę, kołdrę, poszewki, prześcieradło,
         koc/narzutę do przykrycia łóżka,
         ręczniki oraz środki do higieny osobistej,
         lampkę na biurko, latarkę,
         obuwie zamienne – pantofle oraz klapki pod prysznic.

W Bursie dysponujemy miejscami w pokojach w dwóch standardach, z własną łazienką lub wspólną dla kilku pokoi. Część pokoi posiada balkony z widokiem na ogród. Wszystkie pokoje mieszkalne mają dostęp do internetu.

Mieszkańcy Bursy mogą korzystać z: sali komputerowej, pokoju cichej nauki, sali rekreacyjnej, aneksu kuchennego dla bursantów – nie należy umieszczać w pokojach czajników, tosterów itp.

Bursa posiada własną kuchnię i jadalnię, gdzie są serwowane dla bursantów trzy posiłki dziennie.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

WEWNĘTRZNY REGULAMIN

BURSY SILESIUS W ZWIĄZKU Z COVID-19

 • OBOWIĄZEK ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO
  I ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA
 1. W Bursie mogą przebywać jedynie Wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Obowiązuje zakaz odwiedzin w bursie przez osoby trzecie.
 3. Do Bursy może wejść z Wychowankiem tylko jeden rodzic/opiekun (tylko osoby zdrowe) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,) i przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
 4. Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w Bursie.
  * Obowiązuje zakaz odwiedzania się w pokojach
  * W pomieszczeniach wspólnych może przebywać max. do 5 osób
 • OBOWIĄZEK ZACHOWANIA HIGIENY
 1. Przy wejściu do Bursy należy zdezynfekować ręce oraz pamiętać o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem.
 2. Należy zachowywać szczególną czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, wietrzyć pokoje, dezynfekować biurka, ścierać podłogę, wyrzucać śmieci.
 3. Istnieje obowiązek przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonej szafce i ograniczyć dostęp do nich osobom trzecim.
 4. Nie należy zabierać ze sobą do Bursy niepotrzebnych przedmiotów.
 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA
  ZAKAŻENIA SARS-COV-2
 1. W przypadku wystąpienia u Wychowanka gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych, będzie on natychmiast odizolowany od innych osób.
 2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Bursy.
 3. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Bursie rodzica/opiekuna wychowanka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 878).

4. Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 15 maja 2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

WYTYCZNE MEN, MZ I GIS

w sprawie organizacja pracy bursy/internatu od 1 września 2020 r.

 Należy opracować wewnętrzny regulamin bursy/internatu oraz postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa i poinformować o nim wychowanków przed ich przyjazdem. Regulamin powinien zostać także umieszczony w widocznym miejscu budynku oraz przekazany do wiadomości wychowankom i ich rodzicom.

 Zaplanować i przeprowadzić szkolenia dla kadry bursy/internatu oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa.

 Rekomenduje się zorganizowanie monitorowania zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 W bursie/internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 Przy wejściu do bursy/internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz pracownika (zapewnić dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcji ich użycia).

 Wychowankowie bursy/internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w bursie/internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do bursy/internatu niepotrzebnych przedmiotów.

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w bursie/internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem bursy/internatu.

 Bursa/internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.

 W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).

 Pracownicy obsługi i administracji bursy/internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.

 Jeżeli w bursie/internacie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski, to na podstawie obowiązujących wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia należy we współpracy ze świadczeniodawcą określić zasady oraz godziny korzystania z gabinetów oraz upowszechnić je wśród wychowanków i pracowników.

 Dotyczy także: grup wychowawczych w: specjalnych ośrodkach szkolnowy-chowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

JUŻ SĄ WAKACJE

Lato to pełnia świateł i kolorów.
Morele tryskają słońcem. Kwitną beztroskie maki o śmiesznych i naiwnych oczach. Gorące słońce przegląda się w morzu. To jego światło obudziło wszystko: promie­nie pulsującego życia zamienionego w jaszczurki, fruwa­jącą radość przemienioną w biedronki. Lato budzi drozdy podkradające czereśnie, susły drzemiące w trawie, błyszczące w zbożu świetliki i pszczoły w białych kwia­tach akacji.
Światło i życie: dwaj główni bohaterowie lata.
I we dnie i w nocy.
Blask wieczornego księżyca szczelnie wypełnionego cy­kaniem świerszczy!
Wszystko dookoła pulsuje życiem.
U podnóża górskich skał rosną wyśpiewujące ciszę mi­liony świerków, jeszcze wyżej, ponad nimi, zatopione w białej modlitwie pokryte śniegiem szczyty.
Nawet wieczorne morze jakby szeptało różaniec przesu­wając na jego paciorkach łagodnie fale uderzające o brzeg plaży, by znów powrócić w siebie.
Tak, nie można się temu nadziwić.
Bądź uważny na wszystko, napełnij się tym pięknem, by starczyło ci go na długo.

Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie wakacji bez obecności Boga, który to wszystko stworzył?

Życzymy wspólnego, radosnego przeżywania wakacji z Panem Bogiem.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

BĘDZIE NAM SMUTNO, ALE…

koniec roku szkolnego zbliża się szybkimi krokami i musimy pamiętać o…

tak, tak kochani zabieramy z bursy swoje rzeczy,
będzie taka możliwość:

albo 25.06. – czwartek – miedzy godz. 15.00 a 17.00
albo 26.06. – piątek – między godz. 11.00 a 13.00

prosimy dostosować się do powyższych dat
– po tym terminie „bursa idzie na urlop”,
a pozostawione rzeczy?  – hm……

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

JAK MIESIĄC MAJ – TO MATURY

W tym roku nie było uroczystego pożegnania.
Maturzyści indywidualnie opuszczają mury Bursy,
otrzymując pamiątkowy Dyplom 

i mały upominek na pożegnanie 

 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

DYŻURY WYCHOWAWCÓW w BURSIENIE BĘDZIE

dyżurów wychowawców w Bursie

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz