WEWNĘTRZNY REGULAMIN

BURSY SILESIUS W ZWIĄZKU Z COVID-19

 • OBOWIĄZEK ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO
  I ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA

 1. W Bursie mogą przebywać jedynie Wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Obowiązuje zakaz odwiedzin w bursie przez osoby trzecie.
 3. Do Bursy może wejść z Wychowankiem tylko jeden rodzic/opiekun (tylko osoby zdrowe) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,) i przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
 4. Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w Bursie.
  * Obowiązuje zakaz odwiedzania się w pokojach
  * W pomieszczeniach wspólnych może przebywać max. do 5 osób
 • OBOWIĄZEK ZACHOWANIA HIGIENY
 1. Przy wejściu do Bursy należy zdezynfekować ręce oraz pamiętać o częstym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem.
 2. Należy zachowywać szczególną czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, wietrzyć pokoje, dezynfekować biurka, ścierać podłogę, wyrzucać śmieci.
 3. Istnieje obowiązek przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonej szafce i ograniczyć dostęp do nich osobom trzecim.
 4. Nie należy zabierać ze sobą do Bursy niepotrzebnych przedmiotów.
 • POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA
  ZAKAŻENIA SARS-COV-2
 1. W przypadku wystąpienia u Wychowanka gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych, będzie on natychmiast odizolowany od innych osób.
 2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Bursy.
 3. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Bursie rodzica/opiekuna wychowanka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 878).

4. Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dnia 15 maja 2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.